Đoàn Thanh Niên
[28/01/2010]

Bài 1 : Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam

[28/01/2010]

Bài 2 : Đảng cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

[28/01/2010]

Bài 3 : Đi lên CNXH, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn

[28/01/2010]

Bài 4 : Đường lối phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh nước ta trong tình hình mới

[28/01/2010]

Bài 5 : Hệ thống chính trị ở nước ta

[28/01/2010]

Bài 6 : Phát huy truyền thống vẻ vang, Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN

1
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15419945
Đang online : 1492
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas