Đảng bộ
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM Nhiệm kỳ 2010-2015
[Ngày đăng 25/10/2010]

            Căn cứ Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quyết định số 25-QĐ/TW ngày 24/11/2006 của Bộ Chính trị ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng;

            Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) nhiệm kỳ 2010-2015;

          Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015 gồm các điều khoản sau:                                                       

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

          Điều 1. Chức năng

          Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQG-HCM (gọi tắt là Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy) là cơ quan chức năng chuyên trách về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy giao và làm tham mưu giúp Đảng ủy.

          Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1- Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ, hàng năm, 6 tháng; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; triệu tập và chỉ đạo hội nghị cán bộ Kiểm tra, cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra của các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ ĐHQG-HCM.

          2- Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định.

          - Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, thuộc Đảng bộ ĐHQG-HCM khi phát hiện dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

          - Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

          - Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ; không xem xét giải quyết những tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định đã xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới.

          - Xem xét kết luận, quyết định kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định.

          - Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và tài chính của cấp ủy cùng cấp.

3- Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, có quyền yêu cầu tổ chức Đảng và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; yêu cầu tổ chức Đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện tổ chức Đảng hoặc đảng viên có những quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu sai trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy được quyền yêu cầu tổ chức Đảng hoặc đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm đó; đồng thời thông báo hoặc báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền để giải quyết.

          Khi xem xét, kết luận phải bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận đó; bảo vệ những tổ chức và cá nhân làm đúng; đề nghị với tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo và những trường hợp tố cáo mang tính chất bịa đặt, vu cáo có dụng ý xấu.

          4- Phối hợp với các Ban của Đảng ủy tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra; tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

          5- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng; về những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên.

          - Báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM.

          - Hướng dẫn các tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tổ chức triển khai các quyết định, kết luận, thông báo của các Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận thông báo đó.

          6- Được quyền cử Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đến tổ chức Đảng cơ sở để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; dự các cuộc họp cấp uỷ trực thuộc bàn về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra hoặc những công việc có liên quan đến công tác kiểm tra.

            - Uỷ ban Kiểm tra chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên huấn, Văn phòng Đảng ủy theo dõi việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

1- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra do Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM bầu ra, được Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chuẩn y, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác kiểm tra của Đảng bộ; chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ủy ban Kiểm tra; chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra.

2- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và các vụ việc phức tạp, những công việc do Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên giao; cùng với Phó chủ nhiệm tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban Kiểm tra; sơ kết, tổng kết công tác theo định kỳ.   

  3- Ký các văn bản mời làm việc và yêu cầu kiểm điểm giải trình đối với cơ sở; ký các quyết định kỷ luật, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; ký các chương trình công tác, báo cáo năm, toàn khóa và ký một số văn bản quan trọng khác của Ủy ban Kiểm tra.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

1- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bầu ra, được Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chuẩn y cùng với Chủ nhiệm điều hành công việc hàng ngày của Ủy ban Kiểm tra, thay mặt Chủ nhiệm giải quyết công việc khi Chủ nhiệm đi vắng, hoặc khi Chủ nhiệm ủy quyền.

2- Giúp Chủ nhiệm dự thảo các báo cáo, chương trình công tác quý, 6 tháng, báo cáo thống kê công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, ký các phiếu chuyển, thông báo các trường hợp đơn khiếu nại, tố cáo, thư mời hội nghị, mời họp và một số văn bản khác.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phân công đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm làm nhiệm vụ thường trực để chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc hàng ngày của Ủy ban Kiểm tra; giải quyết những công việc theo chương trình công tác đã được Ủy ban Kiểm tra thông qua, sau đó báo cáo Ủy ban Kiểm tra vào phiên họp gần nhất (trừ trường hợp phải bàn bạc quyết định tập thể của Ủy ban Kiểm tra ).

          Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra

          1- Được Uỷ ban Kiểm tra phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; tham gia các đợt kiểm tra, giám sát; tham mưu để Ủy ban Kiểm tra giải quyết, xử lý tổ chức Đảng và đảng viên có sai phạm thuộc các đơn vị được phân công theo dõi.

          2- Dự đầy đủ các kỳ họp của Uỷ ban Kiểm tra; thảo luận, biểu quyết và cùng với Ủy ban Kiểm tra chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy về các quyết định đó.

          3- Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra được dự các hội nghị của Đảng ủy, trừ những hội nghị cần bàn bạc riêng.

          4- Giữ mối liên hệ với cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra, các tổ chức Đảng cơ sở đã được phân công theo dõi. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban Kiểm tra phân công.

Chương II

NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 6. Nguyên tắc làm việc

1- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy làm việc dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chấp hành các kết luận, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trường hợp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có ý kiến khác với kết luận, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy thì Ủy ban Kiểm tra chấp hành các kết luận, quyết định đó, đồng thời báo cáo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Trường hợp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có ý kiến khác với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM thì Ủy ban Kiểm tra Thành ủy báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM có quyền chất vấn về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm trả lời các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm được giao.

2- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

3- Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, nếu tổ chức Đảng và Đảng viên thấy có vấn đề cần tham gia ý kiến thì phản ánh với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhưng không được gây khó khăn trở ngại cho việc kiểm tra.

Khi báo cáo với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phải báo cáo đầy đủ những ý kiến của tổ chức Đảng và đảng viên về vấn đề có liên quan, kể cả những ý liến khác với ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét, quyết định.

4- Các quyết định, kết luận, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng phải được tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan chấp hành nghiêm túc. Trong trường hợp có ý liến khác thì có quyền khiếu nại, báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định.

 

Điều 7. Chế độ làm việc

1- Ngoài các cuộc họp bất thường, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành họp thường kỳ 3 tháng 1 lần và thực hiện chế độ thông tin hàng quý cho các Ủy viên về tình hình hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

2- Mỗi năm một lần Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo về công tác kiểm tra, giám sát hoặc hội nghị bất thường khi cần thiết; được phép mời đại diện cấp ủy trực thuộc đến tham dự hội nghị của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Chương III

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy

1- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chịu trách nhiệm báo cáo trước Ban Chấp hành Đảng bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giữa 2 kỳ hội nghị của Ban Chấp hành.

2- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phải báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy về tình hình đơn thư tố cáo, khiếu nại và việc xử lý kỷ luật trong Đảng bộ (nếu có), đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét xử lý kỷ luật đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý (nếu có) trong các kỳ họp của Ban Thường vụ Đảng ủy.

3- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm thông báo đến đối tượng bị kỷ luật, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định kỷ luật đã được Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành.

Điều 9. Sự chỉ đạo, kiểm tra và giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

1- Chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra và nghiêm chỉnh thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, chương trình công tác, các kế hoạch hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; báo cáo tình hình công tác kiểm tra và các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

2- Tham gia với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong việc kiểm tra đảng viên là cán bộ thuộc diện Thành ủy và Trung ương quản lý, đang sinh hoạt tại Đảng bộ; khi có yêu cầu phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét những vụ việc thuộc trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phải giải quyết trong phạm vi Đảng bộ.

Điều 10. Quan hệ giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với các Ban của Đảng ủy

            1- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng với Ban Tổ chức giúp Đảng ủy kết luận những vấn đề cần xem xét trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy, chuẩn y danh sách cấp ủy trực thuộc và công tác cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý; Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết về vấn đề có liên quan hoặc thuộc về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

2- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thường xuyên trao đổi với Ban Tuyên huấn – để nắm tình hình tư tưởng đảng viên, phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giáo dục ngăn ngừa, giữ gìn kỷ luật trong Đảng.

3- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ động cộng tác với các Ban của Đảng ủy trong việc thực hiện những nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vu do cấp ủy giao. Phối hợp với các Ban và các tổ chức có liên quan khi xem xét, xử lý vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý.

Điều 11. Quan hệ giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với các cấp ủy cơ sở trực thuộc

            1- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư; của Thành ủy, và của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM.

          2- Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì, có kế hoạch phối hợp cùng với các cấp uỷ trực thuộc giải quyết các tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có thể phối hợp để tiến hành kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm thuộc cấp uỷ cấp dưới quản lý. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy và cấp uỷ liên quan có trách nhiệm báo cáo các ý kiến khác nhau đó để các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

            3- Các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ ĐHQG-HCM khi chuẩn bị nhân sự để bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra cấp mình, phải trao đổi thống nhất với Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQG-HCM; nếu điều động Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra sang công tác khác, phải được Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM đồng ý (thông qua Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy ).

          4- Các cấp ủy trực thuộc chịu trách nhiệm báo cáo thường kỳ và đột xuất về công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính của Đảng và những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng cho Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQG-HCM.

Điều 12. Quan hệ giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQG-HCM với Ủy ban Kiểm tra của cấp uỷ cơ sở.

            1- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kiểm tra hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, tham gia ý kiến với cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy trực thuộc về chuẩn bị nhân sự Ủy ban Kiểm tra, xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra; chủ trì hoặc phối hợp Ủy ban Kiểm tra cơ sở trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xem xét giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với Đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý; hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

            2- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở chấp hành sự lãnh đạo của cấp uỷ cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQG-HCM;  giải quyết những công việc cần thiết về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQG-HCM về công tác kiểm tra của cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra cấp mình; giữ mối liên hệ thường xuyên giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với cấp uỷ trực tiếp; phát hiện, đề xuất những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để cùng với Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQG-HCM nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết hoặc báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét, quyết định.

Chương IV

CHẤP HÀNH QUY CHẾ

            Điều 13.

            1- Quyết định về Quy chế làm việc này đã được Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM thông qua trong cuộc họp ngày 09/9/2010 và có hiệu lực thực hiện trong suốt nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ. Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQG-HCM, các tổ chức Đảng và các đảng viên thuộc Đảng bộ ĐHQG-HCM có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.

            2- Các cấp uỷ Đảng cơ sở căn cứ vào Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQG-HCM để xây dựng hoặc bổ sung sửa đổi Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy cấp mình.

Điều 14.

            Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQG-HCM được phổ biến toàn văn đến từng chi bộ.

 

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

 

Đã ký

 

Phan Thanh Bình

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15273232
Đang online : 218
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas