Giảng viên
Quyết định cử đoàn cán bộ của ĐHQG-HCM đi công tác tại Hoa Kỳ
[Ngày đăng 21/04/2010]

 

            ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

__________________

 

 

Số : 128/QĐ-ĐHQG-TCCB

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử viên chức đi công tác tại nước ngoài

________________

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ trên Tờ trình số 49A/TTr-QHQT ngày 08/4/2010 của Ban Quan hệ đối ngoại về việc đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thăm và làm việc với Đại học Duke, Hoa Kỳ,

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ và Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên tại công văn số 10/VMT-TN-TCCB ngày 12/4/2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cử các cán bộ viên chức của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (theo danh sách đính kèm), sang thăm và trao đổi hợp tác về việc thiết lập chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách công về bảo vệ môi trường tại Đại học Duke, Hoa Kỳ.

 

Thời gian: Từ ngày 02/5/2010 đến ngày 08/5/2010.

Chi phí    : Do General Electrics (GE) đài thọ.

 

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ, Trưởng ban Ban Quan hệ đối ngoại, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế và các viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, TCCB.

 

 

                               (đã ký)

 

 

 

 

Phan Thanh Bình

 


 

            ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

__________________

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐOÀN CÁN BỘ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

CÔNG TÁC TẠI HOA KỲ

(Đính kèm Quyết định số 128 / QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 15/ 4/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)

 

 

 

STT

HỌ TÊN

GHI CHÚ

1

Ông Lê Quang Minh

Phó Giáo sư  - Tiến sĩ,

Viên chức ngạch A2 (Mã ngạch 15.110),

Phó Giám đốc ĐHQG-HCM;

2

Bà Trần Thị Hồng

Phó Giáo sư - Tiến sĩ,

Viên chức ngạch A2 (Mã ngạch 15.110),

Trưởng ban Ban Quan hệ đối ngoại;

3

Ông Nguyễn Hội Nghĩa

Phó Giáo sư - Tiến sĩ,

Viên chức loại A2 (Mã ngạch 15.110),

Trưởng ban Ban Đại học và Sau đại học;

4

Ông Chế Đình Lý

Tiến sĩ,

Viên chức loại A2 (Mã ngạch 15.110),

Phó Viện trưởng Viện Môi trường và Tài guyên;

 

 

 

Danh sách tổng cộng có 04 cán bộ.

 

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15157609
Đang online : 249
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas