Đào tạo
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc ở Việt Nam hiện nay - NCS. Hà Trọng Thà
[Ngày đăng 13/01/2013]
Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
Mã số: 62.22.80.05
Họ tên nghiên cứu sinh: Hà Trọng Thà
Người hướng dẫn khoa học: TS. Hồ Anh Dũng; TS. Nguyễn Sinh Kế
Cơ sở đào tạo: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

1.    Tính cấp thiết của đề tài
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp của Người là một tấm gương sáng vì dân, vì nước. Đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, di sản tinh thần mà Hồ Chí Minh để lại được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng khẳng định là “tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của dân tộc Việt Nam”. Đến tháng 4/2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”. Quán triệt quan điểm đó, ngày 27/3/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 23 - CT/TW với mục đích, yêu cầu: “Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc nguồn gốc, nội dung, giá trị, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần, tư tưởng của xã hội ta”. Vấn đề đặt ra khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ nhằm làm rõ cơ sở, nội dung tư tưởng của Người, mà quan trọng hơn là từ kết quả nghiên cứu góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, cả về nhận thức tư tưởng - chính trị đến hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.
Trước đây cũng như hiện nay, an ninh Tổ quốc là vấn đề hệ trọng của mọi quốc gia. Trong trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc có rất nhiều lực lượng tham gia, song yếu tố quyết định là quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội và là lực lượng quyết định sự thành bại của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vì hiểu rõ điều đó nên nên suốt cuộc đời hoạt động và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn chú ý đến việc phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điều này thể hiện trong nhiều bài nói, bài viết và hành động của Người.
Trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, bên cạnh nêu lên những thành tựu về an ninh, quốc phòng, Đảng ta đã chỉ rõ một số hạn chế về trong việc triển khai thực hiện quan điểm, tư tưởng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Nhận thức về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa đầy đủ, sâu sắc, thiếu cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”. Bên cạnh đó, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp. Cùng với những hạn chế trên, những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường đã tạo nên những thách thức lớn đối với việc giữ gìn an ninh Tổ quốc, như: vấn đề đất đai, chênh lệch giàu nghèo, tham nhũng, lãng phí,... Những vấn đề này đã ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Do đó, để giữ vững sự ổn định xã hội, phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, tất yếu phải đứng trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để tiếp cận, khảo sát những vấn đề trên trong điều kiện mới, đồng thời đưa ra phương hướng và giải pháp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, việc tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc là thật sự cần thiết về mặt lý luận lẫn thực tiễn theo tinh thần của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Trong cương lĩnh này, Đảng ta đã nêu lên năm bài học kinh nghiệm lớn, trong đó có bài học: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và đưa ra nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng: “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phát triển đường lối, nghệ thuật chiến tranh nhân dân và lý luận, khoa học an ninh nhân dân”. Vì thế, tôi chọn vấn đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ triết học.
...

NCS. Hà Trọng Thà

Nội dung chi tiết của tóm tắt luận án trong tệp đính kèm, tải về tại đây.
Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15273516
Đang online : 220
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas